การตั้งค่า E-Mail กับ iPhone

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: demo@yourdomain.com
Incoming (imap) server: mail.yourdomain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.yourdomain.com
Account / User Name: demo@yourdomain.com
SMTP Authentication: On (same Username as imap)
SMTP Port: 587


1. เลือกปุ่ม Setting จากหน้า home

การตั้งค่า Email บน iPhone2. เลือก Mail, Contacts, Calenders จาก Menu

การตั้งค่า Email บน iPhone3. เลือก Add Account จาก Menu

การตั้งค่า Email บน iPhone4. เลือก Other จาก Menu

การตั้งค่า Email บน iPhone5. เลือก Add Mail Account จากรายการ

การตั้งค่า Email บน iPhone6. ใส่รายละเอียด ดังภาพ และเลือก Next

การตั้งค่า Email บน iPhone7. เลือก IMAP จากด้านบนจอ

การตั้งค่า Email บน iPhone8. ใส่รายละเอียดใน Incoming Mail Server ดังภาพ และเลือก Next

การตั้งค่า Email บน iPhone9. ใส่รายละเอียดใน Outgoing Mail Server ดังภาพ และเลือก Next

การตั้งค่า Email บน iPhone10. เมื่อได้รับแจ้งข้อความ pop up เลือก Yes

การตั้งค่า Email บน iPhone


11. คุณจะได้รับแจ้งให้ Save หรือ Edit ให้คุณเลือก Save


การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ iPhone จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android HTC

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Blackberry

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า Email ให้กับ Android

คุณสามารถตั้งค่าการใช้งาน Email -องคุณกับ อุปกรณ์ทุกชนิดของคุณที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Android...

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsung

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...