วิธีแก้ปัญหากราฟ Traffic Load ไม่แสดงใน mrtg

หากท่าน พบปัญหาเมื่อติดตั้ง MRTG แล้ว กราฟ แสดงผลการเชื่อมต่อ Traffic Load ไม่ทำงาน

ซึ่งมักจะพบบ่อยๆ ใน VPS ให้เข้าแก้ไขไฟล์

/etc/mrtg/mrtg.cfg

 

ค้นหา

Target[server.traffic]: 2:snmp@127.0.0.1:::::2

SetEnv[server.traffic]: MRTG_INT_IP="eth0" MRTG_INT_DESCR="eth0"

 

และแก้ไขดังนี้ (สมมุติว่า 111.222.111.222 คือ IP Address ของ Server และ venet0:0 คือชื่อ network interface)

Target[server.traffic]: /111.222.111.222:snmp@127.0.0.1:::::2

SetEnv[server.traffic]: MRTG_INT_IP="111.222.111.222" MRTG_INT_DESCR="venet0:0"

 

จากนั้นให้ทำการ Restart Service โดย

#service snmpd restart

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ปัญหา MRTG ไม่แสดงกราฟ Traffic Load

หากท่านติดตั้ง MRTG แล้ว ทุกกราฟทำงานเป็นปกติ ยกเว้นกราฟแสดงผลการเชื่อมต่อหรือ Traffic Load ...