วิธีการตั้งค่า Spamassassin Setup

Spamassassin Setup เป็นโปรแกรมป้องกัน Spam Mail คุณสามารถตั้งค่าการทำงานได้ผ่านทาง Direcadmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. เลือก Spamassassin Setup

วิธีการตั้งค่า Spamassassin Setup

2. Spamassassin Setup จะมีระบบตั้งค่าการจัดการกับ Spam Mail อยู่ 7 ข้อ ดังนี้


2.1) Where do you want the spam to go? : คุณต้องการนำ Spam Mail ไปไว้ที่ไหน
- Inbox (don't block it) : การนำ Spam Mail ไปเก็บไว้ที่ Inbox (ไม่ต้องป้องกัน Spam Mail)
- Redirect it to the catch-all spam folder in your main imap account. : การนำ Spam Mail ย้ายไปไว้ที่โฟเดอร์ Spam ใน บัญชีหลัก
- Send the spam to the appropriate users's spam folder. : การส่ง Spam Mail ไปเก็บไว้ที่โฟเดอร์ Spam ของบัญชี Mail นั้นๆ
- Delete the spam. : การลบ Spam Mail ทิ้งเลยโดยไม่ต้องเก็บไว้


แนะนำให้เลือก Send the spam to the appropriate users's spam folder.

วิธีการตั้งค่า Spamassassin Setup

2.2) What score threshold do you wish to use? : คุณต้องจะให้ระดับคะแนน Threshold ในการทำงานเท่าไหร ค่าของ Threshold ยิ่งน้อยจะทำให้การป้องกัน Spam Mail ได้ดี แต่ถ้ามีค่าน้อยจนเกินไปจะทำให้ระบบ Block Email ที่ไม่ใช่ Spam ไปด้วย และ ถ้าค่าของ Threshold มากๆจะทำให้การป้องกัน Spam Mail ไม่ค่อยดี
- Low Threshold (5.0) : ให้ค่าของ Threshold ระดับต่ำ
- Medium Threshold (7.5) : ให้ค่า Threshold ระดับปานกลาง
- High Threshold (10.0) : ให้ค่า Threshold ระดับสูง
- Custom Threshold : กำหนดค่า Threshold เอง


แนะนำให้เลือก Medium Threshold (7.5) ไปก่อน รอดูผลการป้องกัน แล้วค่อยปรับอีกครั้ง

วิธีการตั้งค่า Spamassassin Setup

2.3) Would you like to delete high scoring spam? : ควรลบ Spam Mail ที่มีค่าคะแนนสูงหรือไม่
- Yes, block all spam scoring higher than : __ (1-99, no decimals) : บล็อคสแปมที่มีค่าคะแนนสูงกว่าที่กำหนด
- No, do not block high scoring spam. Use only the threshold in the previous section. : ไม่ต้องบล็อคสแปม ที่มีค่าคะแนนสูง ให้ใช้ค่าคะแนน threshold ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้


แนะนำให้เลือก No, do not block high scoring spam. Use only the threshold in the previous section.

วิธีการตั้งค่า Spamassassin Setup

2.4) Do you wish to rewrite the subject of a spam email? : คุณต้องการเปลี่ยนหัวเรื่อง spam email ใหม่หรือไม่
- Yes, set the subject to the following : ต้องการให้เปลี่ยนหัวเรื่อง E-mail
- No, leave the subject unchanged. : ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงหัวเรื่อง E-mail


แนะ นำให้เลือก No, leave the subject unchanged.

วิธีการตั้งค่า Spamassassin Setup

2.5) How should the spam be delivered? : ต้องการทำอย่างไรกับข้อความ E-mail Spam
- Don't use attachments (dangerous). : ไม่ต้องทำเป็นแนบไฟล์ หัวข้อนี้จะอันตรายเพราะอาจจะมีสคริปอะไรที่ไม่ปลอดภัยมากับ E-mail แล้วทำงานเมื่อเปิดอ่าน E-mail
- Use attachments. : ทำเป็นแนบไฟล์ หัวข้อนี้จะทำให้ปลอดภัยมาก สคริปที่อาจจะอันตรายมากับ E-mail จะไม่ทำงาน เมื่อเปิดดู E-mail
- Use text-only attachments. : ทำเป็นแนบไฟล์เฉพาะข้อความเท่านั้น หัวข้อนี้จะปลอดภัยกว่าหัวข้อแรก


แนะนำให้เลือก Use attachments.

วิธีการตั้งค่า Spamassassin Setup

2.6) E-mail Blacklist : บล็อก E-mail ที่ไม่ปลอดภัยโดยไม่ต้องรอการตรวจใดๆที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ โดยกำหนด 1 E-mail ต่อ 1 บรรทัด (ระบุหรือไม่ก็ได้)

วิธีการตั้งค่า Spamassassin Setup

2.7) Email Whitelist : ระบุ E-mail ที่ปลอดภัยที่ไม่ต้องการให้บล็อกโดยไม่ต้องรอการตรวจใดๆที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ โดยกำหนด E-mail ต่อ 1 บรรทัด (ระบุหรือไม่ก็ได้)

วิธีการตั้งค่า Spamassassin Setup

3.หลังจากที่ตั้งค่าเสร็จสิ้นให้คลิก Save

วิธีการตั้งค่า Spamassassin Setup

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน E-Mail

  คุณสามารถสร้างบัญชี E-Mail เพื่อใช้งานได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel...

วิธีการลบบัญชี E-Mail

คุณสามารถลบบัญชี Email ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีการบีบอัด File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

วิธีการบีบอัดไฟล์ เป็นการทำให้ไฟล์ที่ผ่านการบีบอัดมีขนาดเล็กลง...

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านใน Directadmin Control Panel

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใน Directadmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีการลบบัญชี E-Mail

คุณสามารถลบบัญชี Email ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...