การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2002/2003

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Outlook 2002/2003


2. คลิกเมนู Tools จากด้านบนของ Menu Bar แล้วเลือก E-mail Accounts

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2002/20033. บนหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมาให้เลือก Add a new email account แล้วคลิก Next

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2002/20034. ด้านล่าง Server Type เลือกไปที่ POP3 แล้วคลิกไปที่ Next

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2002/20035. ใส่รายละเอียดข้อมูลของคุณลงใน User, Server และ Logon Information กรุณาดูให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ชื่อ E-Mail แบบเต็มของคุณในช่อง username Information และ Server Information


6. เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก More Settings

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2002/20037. จากหน้าจอที่ปรากฏ ให้เลือก Outgoing Server tab


8. คลิกที่ Outgoing Server ทำเครื่องหมายถูกเลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication และ เลือก Use same settings as my incoming mail server. ดังภาพ

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2002/20039. คลิกเลือก Advanced tab


10. ดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเหมือนดังรูป โดย Incoming server (POP) port ต้องระบุค่าเป็น 110 และ Outgoing server (SMTP) port ต้องระบุค่าเป็น 587

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2002/200311. คลิก OK คลิก Next จากนั้น คลิก Finish


12. คลิก Test Account Settings เพื่อตรวจสอบว่ารายละเอียดของคุณถูกต้อง

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2002/200313. การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Microsoft Office Outlook 2002/2003 จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว


หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ

วิธีแก้ปัญหารับ-ส่ง Email ไม่ได้ สำหรับ Microsoft Office Outlook 2002/2003

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Live Mail 2011

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird 3

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird 3

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird 7

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Windows 8 Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...