การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2010

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Outlook 2010


2. คลิกเมนู File จากเมนู Drop down ให้เลือก Info และเลือก Account Settings


3. ที่หน้าต่าง Add New Account ให้เลือก Manually configure server settings or additional server types. จากนั้นคลิก Next


4. เลือก Internet E-mail จากนั้นคลิก Next.


5. ระบุการตั้งค่าต่างๆ ตามที่แสดงดังภาพ และคลิกที่ More Setting (Outlook จะเติมช่อง Username ให้อัตโนมัตินะครับ กรุณาดูให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ชื่อ E-Mail แบบเต็มของคุณในช่อง Username)


6. คลิก More Settings


7. คลิกที่ Outgoing Server ติ้กเครื่องหมายถูกเลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication และเลือก Use same settings as my incoming mail server. ดังภาพ


8. คลิกที่ Advanced tab


9. ดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเหมือนดังรูป โดย Incoming server (POP) port ต้องระบุค่าเป็น 110 และ Outgoing server (SMTP) port ต้องระบุค่าเป็น 587


10. คลิก OK จากนั้นคลิก Next และคลิก Finish


การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Microsoft Office Outlook 2010 จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว


หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Microsoft Office Outlook 2010

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2007

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2002/2003

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Windows 8 Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird 7

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook Express

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...