วิธีแก้ปัญหา MRTG ไม่แสดงกราฟ Traffic Load

หากท่านติดตั้ง MRTG แล้ว ทุกกราฟทำงานเป็นปกติ ยกเว้นกราฟแสดงผลการเชื่อมต่อหรือ Traffic Load 

ท่านสามารถแก้ปัญหาได้ดังนี้

 

#nano -w /etc/mrtg/mrtg.cfg

 

ค้นหา

Target[server.traffic]: 2:snmp@127.0.0.1:::::2

SetEnv[server.traffic]: MRTG_INT_IP="eth0" MRTG_INT_DESCR="eth0"

 

แก้ไขเป็น

Target[server.traffic]: /111.222.111.222:snmp@127.0.0.1:::::2

SetEnv[server.traffic]: MRTG_INT_IP="111.222.111.222" MRTG_INT_DESCR="venet0:0"

 

จากนั้นให้ Restart Service ด้วยคำสั่ง

#service snmpd restart

 

หมายเหตุ

* แทนค่า 111.222.111.222 ด้วย IP ของ Server ที่ใช้งาน

** แทนค่า eth0 ด้วย Network Interface ของ Server

*** สำหรับผู้ใช้งาน VPS : OpenVZ ให้แทนค่า Network Interface จาก eth0 ด้วย venet0:0

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ปัญหากราฟ Traffic Load ไม่แสดงใน mrtg

หากท่าน พบปัญหาเมื่อติดตั้ง MRTG แล้ว กราฟ แสดงผลการเชื่อมต่อ Traffic Load ไม่ทำงาน...