การคัดลอก Email ระหว่าง IMAP Server

สำหรับท่านที่ประสบปัญหาการโอนย้าย Email จาก Server ที่มี Mail Server ต่างกันหรือ Control Panel ต่างกัน สามารถดำเนินการคัดลอก Email จาก Server เดิม ไปยัง Server ใหม่ได้โดยใช้ imapcopy


imapcopy เป็น script ที่พัฒนาด้วย JAVA จาก Google ครับ เป็น การใช้คำสั่งเพื่อทำการคัดลอก Email จาก IMAP Server นึงไปยังอีก IMAP Server นึงเพื่อย้ายการใช้งานไปบัญชี Email อื่น หรือเพื่อการ Backup ข้อมูลใน Email ครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://code.google.com/p/imapcopy/เนื่องจากเป็น Script ที่ใช้ Java เราจึงจำเป็นต้องติดตั้ง Java ก่อนครับ ในจุดนี้เราจะติดตั้ง unzip ไปด้วยเลย เพราะ package ที่ติดตั้งจะมาในรูปแบบ zip file ครับ

สำหรับ RedHat / CentOS / Fedora
yum install java-1.6.0-openjdk java-1.6.0-openjdk-devel unzipสำหรับ Ubuntu
apt-get install openjdk-6-jre openjdk-6-jdk unzipการติดตั้ง
cd /usr/local/
mkdir imapcopy
cd imapcopy
wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/imapcopy/imapCopy0.3.1.zip
unzip imapCopy0.3.1.zip


แก้ไข Permission เพื่อให้สามารถ Execute File ได้
chmod +x /usr/local/imapcopy/imapCopy.shการ Copy Email สามารถใช้ Command นี้ Run ใน ssh ได้เลยครับ
การ Run คำสั่งนี้ต้องใช้ สิทธิ์ root เท่านั้นนะครับ
/usr/local/imapcopy/imapCopy.sh protocol://user[:password]@server[:port] protocol://user[:password]@server[:port]ตัวอย่างการคัดลอก
Email จากผู้ให้บริการเดิม (ต้นทาง)
IMAP SERVER : 123.123.123.123
User : test@domain.com
Pass : 12345678


Email ที่ Server ใหม่ (ปลายทาง)
IMAP SERVER : 111.222.111.222
User : test@domain.com
Pass : 11111111


จะได้คำสั่งดังนี้
/usr/local/imapcopy/imapCopy.sh imap://test%40yourdomain.com:12345678@123.123.123.123 imap://test%40yourdomain.com:11111111@111.222.111.222------------------------------------------------------
ตัวอย่างสถานะการทำงาน
[root@server1 imapcopy]# /usr/local/imapcopy/imapCopy.sh imap://test%40yourdomain.com:12345678@123.123.123.123 imap://test%40yourdomain.com:11111111@111.222.111.222
2012-11-07 09:10:22,869 INFO ImapCopier - Starting
2012-11-07 09:10:22,896 DEBUG ImapCopier - Parameters length:2
2012-11-07 09:10:22,896 DEBUG ImapCopier - opening conections
2012-11-07 09:10:22,899 DEBUG ImapCopier - opening imap conection to 123.123.123.123
2012-11-07 09:10:23,214 DEBUG ImapCopier - opening imap conection to 111.222.111.222
2012-11-07 09:10:23,304 DEBUG ImapCopier - Copying 3 messages from INBOX Folder
2012-11-07 09:10:23,616 DEBUG ImapCopier - Creating target Folder: Spam
2012-11-07 09:10:23,626 DEBUG ImapCopier - Copying 0 messages from Spam Folder
-----------------------------------------------------

จะเห็นได้ว่า Email 3 ฉบับถูก Copy มายัง Server ใหม่เรียบร้อยครับ

หมายเหตุ
- การคัดลอกจะทำการ คัดลอก email จากทุก Folder ใน บัญชี Email ไปยัง inbox เท่านั้น จะไม่ทำการ คัดลอกแบบแยก Folder
- Contact List จะไม่ถูกคัดลอกมาด้วย กรุณาสำรองข้อมูล Contact list ก่อนการคัดลอก

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่าให้ CentOS/RedHat มาใช้เวลาประเทศไทย

ก่อนตั้งเวลาให้ตรวจสอบกอนครับว่าเวลานั้นคลาดเคลื่อนรึเปล่าเพื่อตรวจสอบเวลาปัจจุบันด้วยคำสั่ง date...

การติดตั้ง pptpd VPN บน Centos5

1. Install PPP ต้องเป็น ppp เวอร์ชั่น 2.4.4 ขึ้นไปนะครับ # yum install ppp   2. Install...

รวบรวมคำสั่งที่จำเป็นสำหรับ Admin ใน CentOS

คำสั่ง ls : : : แสดงรายชื่อแฟ้มในห้องปัจจุบัน หรือห้องอื่น ๆ ที่ต้องการ คำสั่ง chmod : : :...

วิธีหาไฟล์ php.ini ว่าอยู่ที่ไหน

การแก้ไข Server ไม่วาจะเป็นการปรับแต่ง configuration optimize หรือ secure server...

การเปลี่ยน Host Name ใน RHEL และ CentOS

ก่อนเปลี่ยนแปลงแนะนำให้ตรวจสอบสถานะ hostname ปัจจุบันก่อนครับด้วยคำสั่ง hostname...