การคัดลอก Email ระหว่าง IMAP Server

สำหรับท่านที่ประสบปัญหาการโอนย้าย Email จาก Server ที่มี Mail Server ต่างกันหรือ Control Panel ต่างกัน สามารถดำเนินการคัดลอก Email จาก Server เดิม ไปยัง Server ใหม่ได้โดยใช้ imapcopy


imapcopy เป็น script ที่พัฒนาด้วย JAVA จาก Google ครับ เป็น การใช้คำสั่งเพื่อทำการคัดลอก Email จาก IMAP Server นึงไปยังอีก IMAP Server นึงเพื่อย้ายการใช้งานไปบัญชี Email อื่น หรือเพื่อการ Backup ข้อมูลใน Email ครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://code.google.com/p/imapcopy/เนื่องจากเป็น Script ที่ใช้ Java เราจึงจำเป็นต้องติดตั้ง Java ก่อนครับ ในจุดนี้เราจะติดตั้ง unzip ไปด้วยเลย เพราะ package ที่ติดตั้งจะมาในรูปแบบ zip file ครับ

สำหรับ RedHat / CentOS / Fedora
yum install java-1.6.0-openjdk java-1.6.0-openjdk-devel unzipสำหรับ Ubuntu
apt-get install openjdk-6-jre openjdk-6-jdk unzipการติดตั้ง
cd /usr/local/
mkdir imapcopy
cd imapcopy
wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/imapcopy/imapCopy0.3.1.zip
unzip imapCopy0.3.1.zip


แก้ไข Permission เพื่อให้สามารถ Execute File ได้
chmod +x /usr/local/imapcopy/imapCopy.shการ Copy Email สามารถใช้ Command นี้ Run ใน ssh ได้เลยครับ
การ Run คำสั่งนี้ต้องใช้ สิทธิ์ root เท่านั้นนะครับ
/usr/local/imapcopy/imapCopy.sh protocol://user[:password]@server[:port] protocol://user[:password]@server[:port]ตัวอย่างการคัดลอก
Email จากผู้ให้บริการเดิม (ต้นทาง)
IMAP SERVER : 123.123.123.123
User : test@domain.com
Pass : 12345678


Email ที่ Server ใหม่ (ปลายทาง)
IMAP SERVER : 111.222.111.222
User : test@domain.com
Pass : 11111111


จะได้คำสั่งดังนี้
/usr/local/imapcopy/imapCopy.sh imap://test%40yourdomain.com:12345678@123.123.123.123 imap://test%40yourdomain.com:11111111@111.222.111.222------------------------------------------------------
ตัวอย่างสถานะการทำงาน
[root@server1 imapcopy]# /usr/local/imapcopy/imapCopy.sh imap://test%40yourdomain.com:12345678@123.123.123.123 imap://test%40yourdomain.com:11111111@111.222.111.222
2012-11-07 09:10:22,869 INFO ImapCopier - Starting
2012-11-07 09:10:22,896 DEBUG ImapCopier - Parameters length:2
2012-11-07 09:10:22,896 DEBUG ImapCopier - opening conections
2012-11-07 09:10:22,899 DEBUG ImapCopier - opening imap conection to 123.123.123.123
2012-11-07 09:10:23,214 DEBUG ImapCopier - opening imap conection to 111.222.111.222
2012-11-07 09:10:23,304 DEBUG ImapCopier - Copying 3 messages from INBOX Folder
2012-11-07 09:10:23,616 DEBUG ImapCopier - Creating target Folder: Spam
2012-11-07 09:10:23,626 DEBUG ImapCopier - Copying 0 messages from Spam Folder
-----------------------------------------------------

จะเห็นได้ว่า Email 3 ฉบับถูก Copy มายัง Server ใหม่เรียบร้อยครับ

หมายเหตุ
- การคัดลอกจะทำการ คัดลอก email จากทุก Folder ใน บัญชี Email ไปยัง inbox เท่านั้น จะไม่ทำการ คัดลอกแบบแยก Folder
- Contact List จะไม่ถูกคัดลอกมาด้วย กรุณาสำรองข้อมูล Contact list ก่อนการคัดลอก

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีตรวจสอบว่า Server โดนโจมตีหรือไม่

การตรวจสอบว่าเราถูกโจมตีหรือไม่ผ่านคำสั่ง netstat หลายๆ คนคงรู้วิธีใช้งาน netstat กันบ้างแล้ว...

การตั้งค่าให้ CentOS/RedHat มาใช้เวลาประเทศไทย

ก่อนตั้งเวลาให้ตรวจสอบกอนครับว่าเวลานั้นคลาดเคลื่อนรึเปล่าเพื่อตรวจสอบเวลาปัจจุบันด้วยคำสั่ง date...

วิธีแก้ปัญหา Fatal error: Certificate verification: Not trusted บนคำสั่ง lftp

หากท่านใช้งานคำสั่ง lftp เพื่อเชื่อมต่อไปยัง FTP Server และพบว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้...

วิธีแสดงจำนวน inode ที่ใช้งาน

inode คือ จำนวน file และ directory ที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด การที่เครื่อง Server ใดๆ...

การปิด Public Recursion ของ Bind DNS เพื่อป้องกัน DNS Amplification Attack

DNS Amplification Attack เป็นการโจมตี DDoS รูปแบบนึงที่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากในปัจจุบัน...