วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code x800ccc78

Error Code x800ccc78 คือ เออเรอร์ที่เกิดขึ้นจาก Outlook ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้ โดยจะมี error 0x800ccc78 แจ้งในขณะที่พยายามส่งอีเมล์ออก สามารถแก้ไขได้ดังนี้


1. คลิกเมนู File และเลือก Account Settings

วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code x800ccc782. เลือก Email Account ที่มีปัญหา จากนั้นคลิกที่ Change

วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code x800ccc783. คลิกปุ่ม More Settings

วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code x800ccc784. คลิกที่แท็บ Outgoing Server

วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code x800ccc785. ติ๊กที่ My outgoing server (SMTP) requires authentication และเลือก Use same settings as my incoming mail server จากนั้นคลิก OK

วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code x800ccc78

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการตั้งค่า Hybrid E-mail Account กับ Hotmail

การ Hybrid Email Account กับ Hotmail คือการตั้งค่าการใช้งานบัญชี Email...

วิธี Restore E-Mail ใน Microsoft Outlook

การ Restore ข้อมูล เป็นการนำไฟล์ที่ได้ทำการ Backup...

วิธีการตั้งค่า Hybrid E-mail Account กับ Gmail

การ Hybrid Email Account กับ Gmail คือการตั้งค่าการใช้งานบัญชี Email...

วิธี Backup E-Mail ใน Microsoft Outlook

การ Backup ข้อมูลมีความสำคัญมากสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเก็บรัการข้อมูล...

วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code 0x800c0133

Error Code 0x800c0133 คือ เออเรอร์ที่เกิดขึ้นจากไฟล์อีเมล์ใน Inbox มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัดของ...