รวบรวมคำสั่งที่จำเป็นสำหรับ Admin ใน CentOS

คำสั่ง ls : : : แสดงรายชื่อแฟ้มในห้องปัจจุบัน หรือห้องอื่น ๆ ที่ต้องการ

คำสั่ง chmod : : : เปลี่ยนสถานะของแฟ้มเช่น Read Write eXecute

คำสั่ง man : : : แสดงรายละเอียดของคำสั่ง (Manual)

คำสั่ง mkdir, rmdir, cd : : : คำสั่งเกี่ยวกับ Directory หรือ Folder เพื่อสร้าง หรือลบ

คำสั่ง pico : : : editor ยอดฮิตใน Linux ที่ต้องมากับ Pine เป็น Text mode ที่ใช้ง่ายที่สุด

คำสั่ง emacs : : : editor ยอดฮิตใน Linux ใช้ยากกว่า pico นิดหน่อย

คำสั่ง vi : : : editor ยอดฮิตใน Linux ที่ใช้ยากที่สุด

คำสั่ง id, finger, who, w : : : โปรแกรมตรวจสอบ username ของตนเอง

คำสั่ง cat : : : แสดงข้อมูลในแฟ้มเหมือนคำสั่ง type ในระบบ DOS

คำสั่ง ifconfig : : : ดู IP หรือเพิ่ม IP เข้าไปใน linux server

คำสั่ง netstat : : : แสดงสถานะของเครือข่าย

คำสั่ง service : : : แสดงสถานะโปรแกรมที่เปิดให้บริการ

คำสั่ง xinetd : : : แสดงบริการที่เปิดใต้โปรแกรม xinetd

คำสั่ง whereis : : : ค้นหาแฟ้มที่ต้องการว่าอยู่ที่ห้องใด

คำสั่ง cp, rm, mv : : : จัดการแฟ้มเช่น คัดลอก ลบ และย้าย

คำสั่ง ping : : : ตรวจสอบ ip และการเชื่อมต่อ internet

คำสั่ง env : : : แสดงค่า environment ปัจจุบัน

คำสั่ง lynx : : : Text browser ที่ใช้งานง่าย ใช้ดู source หรือ download ได้

คำสั่ง nslookup : : : แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ name server จาก ip หรือ domain name

คำสั่ง tail : : : แสดงส่วนท้ายของแฟ้มที่มีขนาดใหญ่ ต้องข้ามกับ cat ที่ดูตั้งแต่เริ่มแฟ้ม

คำสั่ง telnet : : : ใช้ติดต่อเข้า server ต่าง ๆ ตาม port ที่ต้องการ

คำสั่ง df : : : แสดง partition ของ linux พร้อมขนาดที่ใช้ไป

คำสั่ง du : : : แสดงพื้นที่ใช้งานในแต่ละ Directory

คำสั่ง ps : : : แสดง process ที่กำลังทำงานอยู่ทั้งของเครื่อง และตนเอง

คำสั่ง kill : : : ยกเลิก process ที่ทำงานอยู่

คำสั่ง find : : : ค้นหาแฟ้มที่ต้องการภายในทุก ๆ directory ได้

คำสั่ง gzip : : : คลายการบีบอัด หรือแตกแฟ้มประเภท .gz

คำสั่ง tar : : : คลายการบีบอัด หรือแตกแฟ้มประเภท .tar

คำสั่ง last : : : แสดงรายชื่อผู้ใช้งานระบบปัจจุบันไปถึงอดีต

คำสั่ง grep : : : เลือกข้อความที่ต้องการภายในแต่ละบรรทัด

คำสั่ง date, hwclock : : : ใช้กำหนด หรือแสดงเวลาปัจจุบัน

คำสั่ง top : : : แสดง process ที่ทำงานในปัจจุบัน พร้อม refresh ตลอดเวลา

คำสั่ง ntsysv และ setup : : : กำหนดบริการที่ต้องการเปิด หรือปิด เช่น httpd หรือ vsftp เป็นต้น

คำสั่ง route : : : ใช้กำหนด แสดง ตารางเส้นทาง

คำสั่ง shutdown, reboot : : : ใช้ปิดเครื่อง หรือ ปิดและเปิดเครื่องใหม่อย่างถูกวิธี

คำสั่ง runlevel : : : คู่กับแฟ้ม /etc/inittab

คำสั่ง fsck : : : ซ่อมแซมระบบแฟ้มใน linux

คำสั่ง chown, chgrp : : : เปลี่ยนเจ้าของ หรือเปลี่ยนกลุ่ม

คำสั่ง chkconfig : : : กำหนด หรือแสดง บริการที่สั่งประมวลผลใน level ต่าง ๆ ขณะเปิดเครื่อง

คำสั่ง mount, umount : : : สั่งเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือ partition เช่น Diskette หรือ Handy drive เป็นต้น

คำสั่ง mkbootdisk : : : สร้างแผ่น boot disk เพื่อใช้ boot ระบบ linux ขึ้นมาภายหลัง

คำสั่ง traceroute : : : แสดงเลข ip ของเครื่องที่ถูกเชื่อมต่อ ไปยังปลายทางที่ต้องการ

คำสั่ง rpm : : : ใช้ตรวจสอบ เพิ่ม หรือลบ package ของระบบ linux เกือบทั้งหมด

คำสั่ง su : : : ขอเปลี่ยนตนเองเป็น Super user เพื่อใช้สิทธิสูงสุดในการบริหารระบบ ที่ผู้ใช้ปกติทำไม่ได้

คำสั่ง useradd : : : เพิ่มผู้ใช้รายใหม่เข้าไปในระบบ

คำสั่ง userdel : : : ลบผู้ใช้รายเดิม ออกจากระบบ

คำสั่ง usermod : : : แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ได้

คำสั่ง crontab : : : ตั้งเวลาสั่งงานคอมพิวเตอร์

คำสั่ง lspci : : : ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายในเครื่อง

คำสั่ง nmap : : : ตรวจสอบเครือข่ายแบบกวาดทั้งในเครื่อง และ class C

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การปิด Public Recursion ของ Bind DNS เพื่อป้องกัน DNS Amplification Attack

DNS Amplification Attack เป็นการโจมตี DDoS รูปแบบนึงที่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากในปัจจุบัน...

วิธีใช้งาน Crontab (Cron Jobs) บน Linux Server

Crontab คือคำสั่งที่จะทำงานตามเวลาที่กำหนด...

วิธีหาไฟล์ php.ini ว่าอยู่ที่ไหน

การแก้ไข Server ไม่วาจะเป็นการปรับแต่ง configuration optimize หรือ secure server...

ติดตั้ง Proxy Server โดย Squid บน CentOs

Proxy Server คืออะไร ในการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบ World Wide Web (WWW) โดยปกติ...

การตั้งค่าให้ CentOS/RedHat มาใช้เวลาประเทศไทย

ก่อนตั้งเวลาให้ตรวจสอบกอนครับว่าเวลานั้นคลาดเคลื่อนรึเปล่าเพื่อตรวจสอบเวลาปัจจุบันด้วยคำสั่ง date...