การติดตั้ง SSL Certificate ให้กับ Website ผ่าน DirectAdmin

SSL Certificate มีประโยชน์ในการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่าง Server <----> Client ทำให้ข้อมูลนั้นปลอดภัย หากข้อมูลถูกผู้ไม่ประสงค์ดีทำการ sniffer หรือดักอ่านระหว่างทาง ข้อมูลที่ผู้ไม่ประสงคฺดีได้ไปก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแบบซับซ้อนจนไม่สามารถถอดรหัสเพื่ออ่านข้อมูลจริงได้

อยากให้ทำความเข้าใจก่อนครับว่า SSL Certificate ไม่สามารถป้องกัน Hacker ในการเจาะระบบหากเว็บมีช่องโหว่ได้นะครับ

หากคุณต้องการติดตั้ง SSL Certificate ให้กับเว็บไซต์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมี
- Server ที่มีความสามารถในการให้บริการการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส SSL (Server ของ HostAtom ทุกตัวรองรับครับ)
- Private IP address (1 IP ต่อ 1 Website)
- SSL Certificate ที่ออกโดยผู้ออก Certificate ที่ได้รับการรับรอง และเป็นที่ยอมรับ คลิกเพื่อสั่งซื้อ SSL Certificate

เมื่อคุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับ

1. ทำการ Login เข้า DirectAdmin Control Panel ด้วย User ที่มีเว็บที่ต้องการติดตั้ง SSL จากนั้นให้คลิกที่2. ที่หน้า SSL Certificate ให้เลือก Create A Certificate Request จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลของบริษัท หรือหน่วยงานของเราดังรูป กรุณาตรวจสอบคำผิดอย่างละเอียด เนื่องจากข้อมูลที่กรอกนี้จะถูกเข้ารหัส และใช้อ้างอิงในการออก SSL Certificate

ข้อควรระวัง
- ใส่ชื่อโดเมนที่เราต้องการเข้ารหัสข้อมูลในช่อง Common Name โดยตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเว็บเราแสดงผลแบบ www หรือไม่มี www
- หากชื่อโดเมนของเราเป็น โดเมนภาษาไทยแบบ IDN ยกตัวอย่างเช่น ภาษาไทย.com เราจะต้องกรอกในช่อง Common Name เป็นโดเมนในรูปแบบ Puny Code ซึ่งจะได้ชื่อโดเมนเป็น xn--o3crh0a8bb0k.com
- ควรเลือก Key Size เป็น 2048 bit หรือมากกว่า เนื่องจาก Web Browser สมัยใหม่จะไม่ยอมรับ SSL ที่มีการเข้ารหัสต่ำกว่า 2048 bit แล้ว อย่างไรก็ตาม Key Size นี้ต้องตรงกับ Certificate ที่สั่งซื้่อด้วยนะครับ


3. เมื่อกรอกข้อมูล Certificate Request ในขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save ด้านล่าง4. เมื่อกด Save ในขั้นตอนที่ 3 แล้วคุณจะได้รับ Certificate Request Code และ Private Key ดังรูป

สำคัญมาก !!! ให้ทำการคัดลอกรหัสทั้งหมดนี้แล้ว Save เก็บไว้ เราจะใช้รหัสนี้ในการขอ Certificate จากผู้ให้บริการ และใช้ในการติดตั้ง


5. นำรหัสจากข้อ 4 ในส่วน Certificate Request ไปสั่งซื้อ SSL Certificate เมื่อกระบวนการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ผู้ออก SSL Certificate จะส่ง Certificate ให้ โดยปกติแล้วจะส่งมาเป็นรหัส โดยส่งมาทาง E-Mail

Certificate ที่ได้รับจะหน้าตาประมาณนี้ครับ (ตัวอย่าง)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE1zCCA7+gAwIBAgIQe9XgqDzCPcWiGEc6qiuIHzANBgkqhkiG9w0BAQUFADA8
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMVGhhd3RlLCBJbmMuMRYwFAYDVQQDEw1U
aGF3dGUgU1NMIENBMB4XDTE0MDQxNDAwMDAwMFoXDTE1MDQxNDIzNTk1OVowgZwx
CzAJBgNVBAYTAlRIMRAwDgYDVQQIEwdCYW5na29rMREwDwYDVQQHFAhCdW5nIEt1
bTEkMCIGA1UEChQbQSBTT0xVVElPTlMgQ09NUEFOWSBMSU1JVEVEMRwwGgYDVQQL
FBNTQUxFUyBBTkQgTUFSS0VUSU5HMSQwIgYDVQQDFBtib29raW5nLWRpcmVjdC5n
dWVzdDJnby5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDlGMpN
Zy9IR8dsvw0XPxtWQSEIT0kvsioMq9g/a+OgpEBxxqZ4V0heL8VWUdTtkg0I7WOX
SRJcNvoj2w4zbse3lKlZ3+JfHxT1pbhVIItC1qE1vRxz1Yui2i2Vp00zlPRZDpsL
r6uSi2fYMTmihHzRMHk5QvkFT2Z9JJmckp3cgMYD0N/Sq67XjekVIOpezfH/ztwG
FcaNvHALai4xBrjUtakN4cBfAH9ZFkIeofYKgCEaoeee0F8oTMgJiNvCl9iwpeah
zHxgiyFRoOGPPMBC8y83vLZE2vE78BTZn37si/T+4AszTbpAyQXoyHKO0maieK1r
etPIi7uGW+W3dVX/AgMBAAGjggFyMIIBbjAmBgNVHREEHzAdghtib29raW5nLWRp
-----END CERTIFICATE-----6. การติดตั้งให้กลับมาที่ Menu SSL Certificate ที่เดิมครับ7. เลือก Paste a pre-generated certificate and key และลบรหัสที่มีอยู่เดิมออกทั้งหมด

ลบรหัสที่มีอยู่เดิมออกให้เหลือแต่ช่องว่าง8. นำ RSA PRIVATE KEY จากข้อ 4 ที่้บันทึกเก็บไว้ใส่ลงไป (ระวังอย่าให้มีช่องว่างหรือเว้นวรรค)9. นำ Certificate ที่ได้รับจากผู้ออก SSL Certificate ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 5 วางต่อจาก RSA PRIVATE KEY ถัดลงมา 1 บรรทัด (บรรทัดติดกันดังรูป)10. กดปุุ่ม Save11. หากกระบวนการทั้งหมดถูกต้อง DirectAdmin ก็จะแจ้งว่าได้ Save Certificate เรียบร้อยดังรูป12. เมื่อติดตั้ง SSL Certificate เรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถเรียกชมเว็บไซต์ที่ถูกเข้ารหัสการเชื่อมต่อได้ทันทีครับเพื่อความมั่นใจว่าติดตั้งได้ถูกต้องแน่นอนคุณสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จากเว็บดังต่อไปนี้ครับ
- https://www.ssllabs.com/ssltest
- https://www.sslchecker.com


เนื่องจาก SSL Certificate มีหลายประเภท หาก SSL Certificate ที่คุณติดตั้งไม่ใช่ Certificate แบบ Single Root แต่เป็นแบบ Chained Root เราจำเป็นต้องติดตั้ง CA Root Certificate ด้วยเพื่อทำให้การแสดงผลสมบูรณ์

คลิกที่นี่สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง CA Root Certificate
https://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=308

ข้อควรรู้

- สำหรับเว็บไซต์ที่จะแสดงผลโดยคุณจะต้องนำไฟล์ของเว็บไซต์ upload ไปยัง Directory : private_html

- คุณควรทำ 301 Redirect จาก http://www.yourdomain.com ไปยัง http://www.yourdomain.com ด้วยเพื่อ Redirect ผู้ชมจากเว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสไปยังการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส

อ้างอิงขั้นตอนการทำ 301 Redirect
https://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=307

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการตั้งค่าการกรอง SPAM E-Mail

คุณสามารถตั้งค่าการกรอง Spam E-Mail และ E-Mail โฆษณา ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel...

วิธีการตั้งค่า Spamassassin Setup

Spamassassin Setup เป็นโปรแกรมป้องกัน Spam Mail คุณสามารถตั้งค่าการทำงานได้ผ่านทาง Direcadmin...

วิธีการใช้งาน Vacation Messages

คุณสามารถใช้งาน Vacation Messages ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panelโดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีการเพิ่ม/ลดขนาด E-mail Quota

คุณสามารถปรับเพิ่ม/ลดขนาด E-mail Quota ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ...

วิธีใช้งาน Mime Types ใน Directadmin Control Panel

MIME Types คือมาตรฐานการสื่อสารของเอกสาร มีไว้สำหรับระบุให้ Web Browser...