การติดตั้ง SSL Certificate ให้กับ Website ผ่าน DirectAdmin

SSL Certificate มีประโยชน์ในการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่าง Server <----> Client ทำให้ข้อมูลนั้นปลอดภัย หากข้อมูลถูกผู้ไม่ประสงค์ดีทำการ sniffer หรือดักอ่านระหว่างทาง ข้อมูลที่ผู้ไม่ประสงคฺดีได้ไปก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแบบซับซ้อนจนไม่สามารถถอดรหัสเพื่ออ่านข้อมูลจริงได้

อยากให้ทำความเข้าใจก่อนครับว่า SSL Certificate ไม่สามารถป้องกัน Hacker ในการเจาะระบบหากเว็บมีช่องโหว่ได้นะครับ

หากคุณต้องการติดตั้ง SSL Certificate ให้กับเว็บไซต์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมี
- Server ที่มีความสามารถในการให้บริการการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส SSL (Server ของ HostAtom ทุกตัวรองรับครับ)
- Private IP address (1 IP ต่อ 1 Website)
- SSL Certificate ที่ออกโดยผู้ออก Certificate ที่ได้รับการรับรอง และเป็นที่ยอมรับ คลิกเพื่อสั่งซื้อ SSL Certificate

เมื่อคุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับ

1. ทำการ Login เข้า DirectAdmin Control Panel ด้วย User ที่มีเว็บที่ต้องการติดตั้ง SSL จากนั้นให้คลิกที่2. ที่หน้า SSL Certificate ให้เลือก Create A Certificate Request จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลของบริษัท หรือหน่วยงานของเราดังรูป กรุณาตรวจสอบคำผิดอย่างละเอียด เนื่องจากข้อมูลที่กรอกนี้จะถูกเข้ารหัส และใช้อ้างอิงในการออก SSL Certificate

ข้อควรระวัง
- ใส่ชื่อโดเมนที่เราต้องการเข้ารหัสข้อมูลในช่อง Common Name โดยตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเว็บเราแสดงผลแบบ www หรือไม่มี www
- หากชื่อโดเมนของเราเป็น โดเมนภาษาไทยแบบ IDN ยกตัวอย่างเช่น ภาษาไทย.com เราจะต้องกรอกในช่อง Common Name เป็นโดเมนในรูปแบบ Puny Code ซึ่งจะได้ชื่อโดเมนเป็น xn--o3crh0a8bb0k.com
- ควรเลือก Key Size เป็น 2048 bit หรือมากกว่า เนื่องจาก Web Browser สมัยใหม่จะไม่ยอมรับ SSL ที่มีการเข้ารหัสต่ำกว่า 2048 bit แล้ว อย่างไรก็ตาม Key Size นี้ต้องตรงกับ Certificate ที่สั่งซื้่อด้วยนะครับ


3. เมื่อกรอกข้อมูล Certificate Request ในขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save ด้านล่าง4. เมื่อกด Save ในขั้นตอนที่ 3 แล้วคุณจะได้รับ Certificate Request Code และ Private Key ดังรูป

สำคัญมาก !!! ให้ทำการคัดลอกรหัสทั้งหมดนี้แล้ว Save เก็บไว้ เราจะใช้รหัสนี้ในการขอ Certificate จากผู้ให้บริการ และใช้ในการติดตั้ง


5. นำรหัสจากข้อ 4 ในส่วน Certificate Request ไปสั่งซื้อ SSL Certificate เมื่อกระบวนการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ผู้ออก SSL Certificate จะส่ง Certificate ให้ โดยปกติแล้วจะส่งมาเป็นรหัส โดยส่งมาทาง E-Mail

Certificate ที่ได้รับจะหน้าตาประมาณนี้ครับ (ตัวอย่าง)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE1zCCA7+gAwIBAgIQe9XgqDzCPcWiGEc6qiuIHzANBgkqhkiG9w0BAQUFADA8
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMVGhhd3RlLCBJbmMuMRYwFAYDVQQDEw1U
aGF3dGUgU1NMIENBMB4XDTE0MDQxNDAwMDAwMFoXDTE1MDQxNDIzNTk1OVowgZwx
CzAJBgNVBAYTAlRIMRAwDgYDVQQIEwdCYW5na29rMREwDwYDVQQHFAhCdW5nIEt1
bTEkMCIGA1UEChQbQSBTT0xVVElPTlMgQ09NUEFOWSBMSU1JVEVEMRwwGgYDVQQL
FBNTQUxFUyBBTkQgTUFSS0VUSU5HMSQwIgYDVQQDFBtib29raW5nLWRpcmVjdC5n
dWVzdDJnby5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDlGMpN
Zy9IR8dsvw0XPxtWQSEIT0kvsioMq9g/a+OgpEBxxqZ4V0heL8VWUdTtkg0I7WOX
SRJcNvoj2w4zbse3lKlZ3+JfHxT1pbhVIItC1qE1vRxz1Yui2i2Vp00zlPRZDpsL
r6uSi2fYMTmihHzRMHk5QvkFT2Z9JJmckp3cgMYD0N/Sq67XjekVIOpezfH/ztwG
FcaNvHALai4xBrjUtakN4cBfAH9ZFkIeofYKgCEaoeee0F8oTMgJiNvCl9iwpeah
zHxgiyFRoOGPPMBC8y83vLZE2vE78BTZn37si/T+4AszTbpAyQXoyHKO0maieK1r
etPIi7uGW+W3dVX/AgMBAAGjggFyMIIBbjAmBgNVHREEHzAdghtib29raW5nLWRp
-----END CERTIFICATE-----6. การติดตั้งให้กลับมาที่ Menu SSL Certificate ที่เดิมครับ7. เลือก Paste a pre-generated certificate and key และลบรหัสที่มีอยู่เดิมออกทั้งหมด

ลบรหัสที่มีอยู่เดิมออกให้เหลือแต่ช่องว่าง8. นำ RSA PRIVATE KEY จากข้อ 4 ที่้บันทึกเก็บไว้ใส่ลงไป (ระวังอย่าให้มีช่องว่างหรือเว้นวรรค)9. นำ Certificate ที่ได้รับจากผู้ออก SSL Certificate ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 5 วางต่อจาก RSA PRIVATE KEY ถัดลงมา 1 บรรทัด (บรรทัดติดกันดังรูป)10. กดปุุ่ม Save11. หากกระบวนการทั้งหมดถูกต้อง DirectAdmin ก็จะแจ้งว่าได้ Save Certificate เรียบร้อยดังรูป12. เมื่อติดตั้ง SSL Certificate เรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถเรียกชมเว็บไซต์ที่ถูกเข้ารหัสการเชื่อมต่อได้ทันทีครับเพื่อความมั่นใจว่าติดตั้งได้ถูกต้องแน่นอนคุณสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จากเว็บดังต่อไปนี้ครับ
- https://www.ssllabs.com/ssltest
- https://www.sslchecker.com


เนื่องจาก SSL Certificate มีหลายประเภท หาก SSL Certificate ที่คุณติดตั้งไม่ใช่ Certificate แบบ Single Root แต่เป็นแบบ Chained Root เราจำเป็นต้องติดตั้ง CA Root Certificate ด้วยเพื่อทำให้การแสดงผลสมบูรณ์

คลิกที่นี่สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง CA Root Certificate
https://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=308

ข้อควรรู้

- สำหรับเว็บไซต์ที่จะแสดงผลโดยคุณจะต้องนำไฟล์ของเว็บไซต์ upload ไปยัง Directory : private_html

- คุณควรทำ 301 Redirect จาก http://www.yourdomain.com ไปยัง http://www.yourdomain.com ด้วยเพื่อ Redirect ผู้ชมจากเว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสไปยังการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส

อ้างอิงขั้นตอนการทำ 301 Redirect
https://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=307

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการ Upload Files ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถ Upload Files to Current Directory ใน File Manager โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน E-Mail

  คุณสามารถสร้างบัญชี E-Mail เพื่อใช้งานได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel...

วิธีดู Log การใช้งาน Website ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถดู Log การใช้งาน Website ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีตั้งค่า Permission ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

Permission เป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งาน ว่ามีสิทธิ์ในการ อ่าน เขียน หรือสั่งให้ File หรือ...

วิธีการย้าย File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถย้าย File ใน File Manager โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ...