วิธีการใช้งาน Mailing Lists

คุณสามารถใช้งาน Mailing Lists ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panelโดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของ คุณ


Mailing Lists คือ กลุ่มรายชื่อของ E-mail ซึ่งเมื่อคุณส่ง E-mail ไปที่ mailing lists นั้น mailing lists จะช่วยทำการกระจายไปให้กับ E-mail ที่อยู่ในกลุ่มโดยอัตโนมัติ เช่น สมมุติว่าคุณตั้งชื่อ maling list ว่า support@yourdomain.com แล้วก็นำเอา E-mail ของผู้ที่ต้องการอยู่ในกลุ่มมา ลงทะเบียนไว้กับโปรแกรมจัดการ mailing list ดังนั้นเมื่อบุคคลในกลุ่ม mailing lists ส่ง E-mail ไปที่ support@yourdomain.com ระบบก็จะ ช่วยทำการกระจายให้กับทุกคนในกลุ่ม


ประโยชน์ Mailing List
1. อำนวยความสะดวกในการกระจายข่าวสารภายในหน่วยงาน เช่น การแจ้งข่าวให้สมาชิกทุกคนในคณะ ภาควิชา ฝ่าย ห้องวิจัย ชมรม ชุมนุม สมาคม ได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ อย่างสะดวกและรวดเร็วเท่ากัน
2. สามารถเข้าร่วมในกลุ่มที่เราสนใจได้ เช่น หากมีการจัดตั้งกลุ่มข่าวสารที่เราสนใจ เราก็สามารถสมัครเป็นสมาชิก เพื่อรับข้อมูลต่าง ๆ ได้
3. เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นที่สนใจภายในกลุ่ม


คุณสามารถใช้งาน Mailing Lists โดยทำตามขั้นตอนดังนี้


การสร้าง Mailing Lists


1. เลือก Mailing Lists

การใช้งาน Mailing Lists2. เลือก Create Mailing List

การใช้งาน Mailing Lists3. ใส่ E-mail ที่ต้องการสร้าง Mailing Lists จากนั้นคลิก Create

การใช้งาน Mailing Listsการสร้าง E-mail ที่อยู่ใน Mailing Lists


1. เลือก Mailing Lists

การใช้งาน Mailing Lists2. คลิกที่ View

การใช้งาน Mailing Lists3. ติ๊กที่ Add to Support(ชื่อกลุ่ม) และ ระบุ account ที่ต้องการเพิ่ม

การใช้งาน Mailing Lists4. หากต้องการลบ account ภายในกลุ่ม ให้ติ๊กที่ account ที่ต้องการลบ จากนั้นกด Delete Selected ดังภาพ

การใช้งาน Mailing Listsการแก้ไข Mailing Lists


1. เลือก Mailing Lists

การใช้งาน Mailing Lists2. คลิกที่ View

การใช้งาน Mailing Lists3. คลิกที่ click here

การใช้งาน Mailing Lists4. ทำการแก้ไขรายละเอียดตามต้องการ ดังภาพ

การใช้งาน Mailing Listsการลบ Mailing Lists


1. เลือก Mailing Lists

การใช้งาน Mailing Lists2. ติ๊กที่ account ที่ต้องการลบ จากนั้นกด Delete Selected

การใช้งาน Mailing Lists

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการคัดลอก File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถคัดลอก File ใน File Manager โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ...

วิธีใช้งาน MX Record ใน DirectAdmin Control Panel

MX Record คือการระบุให้ Email ที่ส่งมายัง Domain ของเราถูกส่งไปให้ Mail Server อื่นจัดการ...

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail Account

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน E-mail Account ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ...

วิธีดูประวัติการ Login เข้าใช้งาน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถดูประวัติการ Login เข้าใช้งาน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีดู Log การใช้งาน Website ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถดู Log การใช้งาน Website ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...