วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android HTC

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด application จากรายการหน้าจอของคุณ


2. เลือก Mail จาก menu

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android HTC3. กดปุ่ม Menu เลือก More

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android HTC4. เลือก Setting

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android HTC5. เลือก Account Setting จากนั้นเลือก Next

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android HTC6. ตรวจสอบรายละเอียด Incoming settings ดังภาพ จากนั้นเลือก Next

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android HTC7. ตรวจสอบรายละเอียด Outgoing server ดังภาพ จากนั้นเลือก Next

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android HTC8. ตรวจสอบ Account Name และ Your Name จากนั้นเลือก Finish Setup

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android HTCทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Android HTC

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Blackberry

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android Samsung

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...