การตั้งค่า E-Mail กับ Android HTC

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด application บนหน้าจอของคุณ


2. เลือก Mail จาก เมนู

การตั้งค่า E-Mail กับ Android HTC3. เลือก Other (POP3/IMAP) บน Choose a mail provider screen

Note : ถ้าคุณต้องการเพิ่ม E-mail Account คลิกที่ Menu เลือก More เลือก New Account จากนั้นเลือก Other (POP3/IMAP)

การตั้งค่า E-Mail กับ Android HTC4. เลือก Manual setup

การตั้งค่า E-Mail กับ Android HTC5. ใส่รายละเอียด Incoming settings ดังภาพ และเลือก Next

การตั้งค่า E-Mail กับ Android HTC6. ใส่รายละเอียด Outgoing server ดังภาพ แล้วทำเครื่องหมายติ๊กที่ Login required และ คลิก Next

การตั้งค่า E-Mail กับ Android HTC7. ใส่ Account ที่ต้อง และเลือก Finish setup

การตั้งค่า E-Mail กับ Android HTCการตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Android HTC จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ
วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Android HTC

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Blackberry

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Windows Phone

คุณสามารถตั้งค่าการใช้งาน Email ของคุณกับระบบปฎิบัติการ Windows Phone ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การตั้งค่า E-Mail กับ iPhone

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Blackberry

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...