การตั้งค่า E-Mail กับ Apple Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Apple Mail


2. จาก Toolbar ด้านบน เลือก File จากนั้น เลือก Add Account

การตั้งค่า E-Mail กับ Apple Mail3. ใส่ Name (ที่ได้ตั้งค่าไว้ในการสร้าง E-Mail), Email address และ Password จากนั้นคลิก Continue

การตั้งค่า E-Mail กับ Apple Mail4. ตรวจสอบ Account Type ระบุค่าเป็น POP3 จากนั้นใส่รายละเอียด ดังภาพด้านล่าง และคลิก Continue


5. Apple Mail ตอนนี้จะทดสอบการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ระบุไว้ และคลิก Continue

การตั้งค่า E-Mail กับ Apple Mail6. เมื่อ Incoming Mail Security ขึ้นที่หน้าจอ Use Secure Socket Layer ต้องไม่มีเครื่องหมายติ๊ก จากนั้น คลิก Continue

การตั้งค่า E-Mail กับ Apple Mail7. ใส่ outgoing mail server และ ตรวจสอบการตั้งค่า Use Authentication ต้องมีเครื่องหมายติ๊กด้านหน้า


8. ใส่ User Name และ Password จากนั้น คลิก Continue

การตั้งค่า E-Mail กับ Apple Mail9. เมื่อหน้าจอขึ้น Outgoing Mail Security ต้องไม่มีเครื่องหมายติ๊กที่ Use Secure Socket Layer จากนั้น คลิก Continue

การตั้งค่า E-Mail กับ Apple Mail10. ติ๊ก Take my account online จาก account summary จากนั้นคลิก Create บัญชีของคุณจะเปิดใช้งานได้ทันที

การตั้งค่า E-Mail กับ Apple Mailการตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Apple Mail จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ
วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Apple Mail

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird สำหรับ Apple

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Outlook 2011 สำหรับ Apple

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Entourage

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Entourage

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Apple Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...