การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Mozilla Thunderbird

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird2. เลือก File จาก menu bar ด้านบน จากนั้นเลือก Mail และ email account

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird3. ใส่ข้อมูลลงใน Your Name, Email Address และ Password จากนั้น คลิก Continue

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird4. Thunderbird จะตั้งค่าอัตโนมัติ และจะเสร็จสิ้นหลังจากไฟสีเขียวแสดงผล


5. คลิก Manual Setup

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird6. เลือก Server Settings ระบุค่า Server Name เป็น mail.your-domain.com และระบุค่า Port เป็น 110 จากนั้นระบุ User Name


7. ตรวจสอบ Use secure authentication ต้องไม่มีเครื่องหมายติ๊ก ดังรูป

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird8. คลิก Outgoting Server (SMTP) จากเมนูทางด้านซ้าย แล้วเลือก Account คลิก Edit

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird9. ตรวจสอบ Server Name และ ระบุค่า Port เป็น 587

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird10. คลิก OK


การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Mozilla Thunderbird จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ
วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Mozilla Thunderbird

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ปัญหารับ-ส่ง Email ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook 2000

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Windows 8 Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2000

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2007

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird 7

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...