การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird 3

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Mozilla Thunderbird 3


2. เลือก Tools จาก menu bar จากนั้นเลือก Account Settings

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird 33. เลือก Account Actions จากนั้น คลิก Add Mail Account

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird 34. ใส่รายละเอียดในช่อง Your Name, Email Address และ Password จากนั้น คลิก Continue

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird 35. Mozilla Thunderbird 3 จะค้นหาอัตโนมัติสำหรับการตั้งค่า Account การค้นหาจะเสร็จสิ้น หลังจากไฟสีเขียวแสดงบนหน้าจอ


6. คลิก Edit


7. ตั้งค่า Email Address ให้เป็น you@your-domail.com, Incoming ให้เป็น pop.yourdomail.com, Port ต้องระบุค่าเป็น 110 จากนั้น คลิก Manual Setup และ เลือก Server Setting

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird 38. ตรวจสอบ Use secure authentication ต้องไม่มีเครื่องหมายติ๊ก

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird 39. คลิก Outgoing Server (SMTP) และให้แน่ใจว่า Account และ Email Address ถูกต้อง จากนั้น คลิก Set Default


10. เลือก Edit


11. ตรวจสอบ Server Name ระบุค่าเป็น 587


12. คลิก OK

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird 313. การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Mozilla Thunderbird 3 จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว


หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ
วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Mozilla Thunderbird 3

  • 2 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่า E-Mail กับ Live Mail 2011

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2000

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird 7

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ปัญหารับ-ส่ง Email ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook 2000

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Windows 8 Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...