วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook 2007

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Outlook 2007


2. คลิกเมนู Tools จากด้านบนของ Menu Bar แล้วเลือก Account Settings

การแก้ปัญหา Email Microsoft office outlook 20073. เลือก Account ที่ต้องการตั้งค่าจากนั้นเลือก Change ด้านล่าง Email tab

การแก้ปัญหา Email Microsoft office outlook 20074. ตรวจสอบการตั้งค่า
- Your Name : ระบุชื่อ และนามสกุลของคุณ (ชื่อนี้จะแสดงให้ผู้รับทราบว่า Email มาจากใคร)
- E-Mail : ระบุ E-Mail ที่ใช้บริการกับ HostAtom ตัวอย่าง you@your-domain.com
- Incoming mail server (POP3) : ระบุค่า mail.your-domain.com
- Outgoing mail server (SMTP) : ระบุค่า mail.your-domain.com
- Username : ระบุบัญชี E-Mail แบบเต็ม ตัวอย่าง you@your-domain.com
- Password : ระบุรหัสผ่านที่ได้ตั้งค่าไว้ในการสร้าง E-Mail


5. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณควรจะเหมือนดังรูปด้านล่างนี้ จากนั้นกด More Settings

การแก้ปัญหา Email Microsoft office outlook 20076. เลือก Outgoing Server tab


7. ดูให้แน่ใจว่ามีเครื่อหมายถูกติ้กที่ My outgoing server (SMTP) requires authentication


8. ดูให้แน่ใจว่าเลือก Use same settings as my incoming mail server

การแก้ปัญหา Email Microsoft office outlook 20079. คลิกเลือก Advanced’ tab


10. ดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเหมือนดังรูป โดย Incoming server (POP) port ต้องระบุค่าเป็น 110 และ Outgoing server (SMTP) port ต้องระบุค่าเป็น 587

การแก้ปัญหา Email Microsoft office outlook 200711. คลิก OK จากนั้นคลิก Next และคลิก Finish


12. คลิกปิด หน้าต่าง Internet Accounts และทำการทดสอบการใช้งานอีกครั้ง


ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2007

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird 7

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Live Mail 2011

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird 7

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...