การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2007

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Outlook 2007


2. คลิกเมนู Tools จากด้านบนของ Menu Bar แล้วเลือก Account Settings

การตั้งค่า Outlook 20073. ที่หน้าต่าง Account Settings คลิกที่ New บน E-mail Tab

การตั้งค่า Outlook 20074. เลือก Microsoft Exchange, POP3, IMAP or HTTP จากนั้นคลิก Next

การตั้งค่า Outlook 20075. ทำเครื่องหมายเลือก Manually configure server settings or additional server types จากนั้นคลิก Next

การตั้งค่า Outlook 20076. เลือก Internet E-mail จากนั้นคลิก Next

การตั้งค่า Outlook 20077. ระบุการตั้งค่าต่างๆ ตามที่แสดงดังภาพ และคลิกที่ More Setting (Outlook จะเติมช่อง Username ให้อัตโนมัตินะครับ กรุณาดูให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ชื่อ E-Mail แบบเต็มของคุณในช่อง Username)

การตั้งค่า Outlook 20078. คลิกที่ Outgoing Server ทำเครื่องหมายถูกเลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication และเลือก Use same settings as my incoming mail server. ดังภาพ

การตั้งค่า Outlook 20079. คลิกเลือก Advanced’ tab


10. ตั้งค่า Incoming Server (POP3) port เป็นค่า 110 และ ตั้งค่า Outgoing Server (SMTP) port เป็นค่า 587

การตั้งค่า Outlook 200711. คลิก OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า


12. คลิก Next จากนั้น คลิก Finish


13. การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Microsoft Office Outlook 2007 จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว


หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ

วิธีแก้ปัญหารับ-ส่ง Email ไม่ได้ สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird 7

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2002/2003

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Windows 8 Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook Express

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2010

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...