วิธีสร้างไฟล์เพื่อ Start Restart หรือ Stop Service NginX

เริ่มต้นด้วยการสร้างไฟล์เพื่อ start/stop/restart nginx service เลยครับ
touch /etc/init.d/nginx

แล้วใส่ค่า config ด้านล่างนี้
#!/bin/sh
#
# nginx - this script starts and stops the nginx daemin

# Taken from http://www.hikaro.com

# chkconfig: - 85 15

# description: Nginx is an HTTP(S) server, HTTP(S) reverse \

# proxy and IMAP/POP3 proxy server

# processname: nginx

# config: /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

# pidfile: /usr/local/nginx/logs/nginx.pid

# Source function library.

. /etc/rc.d/init.d/functions

# Source networking configuration.

. /etc/sysconfig/network

# Check that networking is up.

[ "$NETWORKING" = "no" ] && exit 0

nginx="/usr/local/sbin/nginx"

prog=$(basename $nginx)

NGINX_CONF_FILE="/usr/local/nginx/conf/nginx.conf"

lockfile=/var/lock/subsys/nginx

start() {

[ -x $nginx ] || exit 5

[ -f $NGINX_CONF_FILE ] || exit 6

echo -n $"Starting $prog: "

daemon $nginx -c $NGINX_CONF_FILE

retval=$?

echo

[ $retval -eq 0 ] && touch $lockfile

return $retval

}

stop() {

echo -n $"Stopping $prog: "

killproc $prog -QUIT

retval=$?

echo

[ $retval -eq 0 ] && rm -f $lockfile

return $retval

}

restart() {

configtest || return $?

stop

start

}

reload() {

configtest || return $?

echo -n $"Reloading $prog: "

killproc $nginx -HUP

RETVAL=$?

echo

}

force_reload() {

restart

}

configtest() {

$nginx -t -c $NGINX_CONF_FILE

}

rh_status() {

status $prog

}


rh_status_q() {

rh_status >/dev/null 2>&1

}


case "$1" in

start)

rh_status_q && exit 0

$1

;;

stop)

rh_status_q || exit 0

$1

;;

restart|configtest)

$1

;;

reload)

rh_status_q || exit 7

$1

;;

force-reload)

force_reload

;;

status)

rh_status

;;

condrestart|try-restart)

rh_status_q || exit 0

;;

*)

echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|try-restart|reload|force-reload|configtest}"

exit 2

esac


เสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยน permission ไฟล์ถูกเรียกใช้งานได้
chmod +x /etc/init.d/nginx

ขั้นตอนสุดท้ายลอง Restart nginx ดูครับด้วยคำสั่ง
service nginx restart

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีสั่งให้ NginX ทำงานทันทีเมื่อ restart เครื่อง

ก่อนทำวิธีนี้ต้องทำการสร้างไฟล์เพื่อทำการ Start Stop และ Restart NginX ก่อนนะครับจาก link นี้ครับ...

วิธีเพิ่ม NginX ลงที่หน้าดู Service Monitor ของ Directadmin

เริ่มด้วยการแก้ไขไฟล์ Service Status ของ DirectAdmin nano -w...

NginX basic security configuration

เป็น Security Config ที่สามารถป้องกัน bot ที่ไม่มีประโยชน์และการโจมตีบางประเภทได้ครับ...

วิธีติดตั้ง Nginx กับ DirectAdmin

วิธีติดตั้ง nginx แบบนี้เหมาะสำหรับ server ที่มีหลายเว็บไซต์ในเครื่องเดียว เช่น Server...